Młodzi Odkrywcy

W Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie od stycznia 2023 roku prowadzone są zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno-przyrodnicze dla klas II i III pt. „Młodzi Odkrywcy”, które odbywają się w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich Pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja Wsparcia Szkół i Placówek Oświatowych.

Udział w zajęciach matematyczno-przyrodniczych ma na celu wyposażyć uczestników w wiedzę matematyczną i przyrodniczą, zwrócić uwagę na otaczający świat i zainteresować jego pięknem oraz ochroną zasobów, nauczyć logicznego myślenia, szybkiego przyswajania wiedzy i rozwiązywania problemów oraz pobudzić dzieci do aktywności i twórczego myślenia. Uczniowie utrwalają i poszerzają wiadomości zdobyte podczas lekcji, kształtują wyobraźnię, dociekliwość i intuicję matematyczną, wykorzystują wiedzę matematyczną w życiu codziennym, prowadzą obserwacje i eksperymenty przyrodnicze, poznają właściwe postawy ekologiczne i prozdrowotne oraz uczą się współpracy i zdrowej rywalizacji.

Program realizowany jest między innymi poprzez działania praktyczne dzieci, oglądanie filmów edukacyjnych i instruktażowych, rozwiązywanie zadań, quizów i ćwiczeń, wyszukiwanie informacji w książkach i internecie. Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne pomoce i środki dydaktyczne, w tym zakupione w ramach projektu gry dydaktyczne. Ogromną radość sprawia uczniom używanie nowoczesnej technologii w procesie uczenia się, tj. tablicy i podłogi interaktywnej, klocków Lego Education, Ozobotów oraz okularów VR.

Opracowała: mgr Anna Więckowska