Regulamin

Matematyczny Epsilon

Regulamin konkursu Matematyczny Epsilon dla klas 4 – 7 Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie

Założenia konkursu:

1. Konkurs organizowany jest z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie matematyką. Skierowany jest do uczniów klas IV – VII Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie

2. Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej nauczania matematyki dla szkoły podstawowej oraz treści poszerzające podstawę programową.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji uczniów:

 • Poszerzanie wiedzy o treści spoza podstawy programowej

 • Rozwijanie zdolności poznawczych (koncentracja uwagi, pamięć, wyobraźnia, zauważanie nierozwiązanych problemów, odkrywanie, prowadzenie rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego),

 • Rozwijanie umiejętności stosowania metod matematycznych,

 • Ukazanie sposobów twórczego wykorzystania wiedzy (zdobywanie potrzebnych informacji, stosowanie analogii, uogólnień, klasyfikacji, specyfikacji).

 1. Rozwijanie u uczniów pożądanych ogólnych cech osobowości:

 • Wzbudzanie tendencji do ciągłego zdobywania wiedzy, do poznawania świata,

 • Dokładność, samodzielność, systematyczność i wytrwałość w wykonywaniu pracy,

 • Prowadzenie logicznego, abstrakcyjnego rozumowania,

 • Umiejętność argumentacji,

 • Zachowanie się w nietypowych sytuacjach,

 • Wzbudzanie pozytywnych ambicji,

 • Odpowiedzialność za reprezentowanie określonej społeczności,

 • Umiejętność rywalizacji i skutecznego prezentowania swojej wiedzy

Regulamin konkursu:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klasy IV, V, VI oraz VII Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie

 2. Konkurs trwa od września 2023 r. do maja 2024 r.

 3. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych.

 5. Co miesiąc począwszy od września 2023 r. zadania będą publikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie.

 6. Za każde miesięczne zadanie lub zadania można otrzymać maksymalnie 10 punktów.

 7. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie w domu poszczególnych poleceń i oddanie nauczycielom matematyki w odpowiednim terminie.

 8. Nauczyciele sprawdzają prawidłowość wykonanych rozwiązań/prac i uzyskaną liczbę punktów wpisują do imiennej tabeli.

 9. Wszelkie prace związane z konkursem należy oddać podpisane imieniem, nazwiskiem oraz wskazaniem klasy, do której uczęszcza uczeń.

 10. Po zdobyciu 30 punktów i więcej uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą.

 11. Na koniec roku, jeżeli uczeń nie zdobył 30 punktów, może otrzymać ocenę zgodnie z poniższą skalą:

25 – 29 pkt. – ocena bdb

 1. W ciągu trwania konkursu, uczeń może zdobyć  do 2 cząstkowych ocen celujących.

 2. Do konkursu można przyłączyć się w dowolnym miesiącu.

 3. Prace uczniów przechowywane są w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.

 4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań / poleceń, nauczyciel może nie zaliczyć temu uczniowi danej serii zadań, a gdy sytuacja będzie się powtarzała może wykluczyć tego ucznia z konkursu.