Matematyczny Epsilon

 

Regulamin konkursu Matematycznego Epsilon dla klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie

Założenia konkursu:

1. Konkurs organizowany jest z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie matematyką. Skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie

2. Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej nauczania matematyki dla szkoły podstawowej oraz treści poszerzające podstawę programową.

Cele konkursu:

a) Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji uczniów:

 • Poszerzanie wiedzy o treści spoza podstawy programowej
 • Rozwijanie zdolności poznawczych (koncentracja uwagi, pamięć, wyobraźnia, zauważanie nierozwiązanych problemów, odkrywanie, prowadzenie rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego),
 • Rozwijanie umiejętności stosowania metod matematycznych,
 • Ukazanie sposobów twórczego wykorzystania wiedzy (zdobywanie potrzebnych informacji, stosowanie analogii, uogólnień, klasyfikacji, specyfikacji).

b) Rozwijanie u uczniów pożądanych ogólnych cech osobowości:

 • Wzbudzanie tendencji do ciągłego zdobywania wiedzy, do poznawania świata,
 • Dokładność, samodzielność, systematyczność i wytrwałość w wykonywaniu pracy,
 • Prowadzenie logicznego, abstrakcyjnego rozumowania,
 • Umiejętność argumentacji,
 • Zachowanie się w nietypowych sytuacjach,
 • Wzbudzanie pozytywnych ambicji,
 • Odpowiedzialność za reprezentowanie określonej społeczności,
 • Umiejętność rywalizacji i skutecznego prezentowania swojej wiedzy

Regulamin konkursu:

  1.  Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klasy IV, V oraz VI Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie.
  2.  Konkurs trwa od października 2022 r. do maja 2023 r.
  3. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny..
  4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych..
  5. Co miesiąc począwszy od października 2022 r. zadania będą publikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie.
  6. Każdy miesięczny zestaw zawiera kilka zadań różnego typu, za rozwiązanie których można otrzymać maksymalnie 20 punktów.
  7. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązanie w domu poszczególnych poleceń i oddanie nauczycielom matematyki w odpowiednim terminie.
  8. Nauczyciele odpowiedzialni za wybór zadań konkursowych: klasy IV – mgr Anna Pytel, klasy V – mgr Agnieszka Gurdek, klasy VI – mgr Małgorzata Lipowiecka.
  9. Nauczyciele sprawdzają prawidłowość wykonanych rozwiązań i uzyskaną liczbę punktów wpisują do imiennej tabeli.
  10. Uczestnik konkursu rozwiązane zadania przekazuje odpowiednio nauczycielowi matematyki do końca danego miesiąca.
  11. Zadania należy rozwiązać na kartce A4, podpisanej imieniem, nazwiskiem oraz wskazaniem klasy, do której uczęszcza uczeń.
  12. Po zdobyciu 50 punktów uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą.
  13. Na koniec roku, jeżeli uczeń nie zdobył 50 punktów, może otrzymać ocenę zgodnie z poniższą skalą:

35 – 49 pkt. – ocena bdb

25 – 34 pkt. – ocena db

  1. W ciągu trwania konkursu, uczeń może zdobyć  do 3 cząstkowych ocen celujących.
  2. Do konkursu można przyłączyć się w dowolnym miesiącu.
  3. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań /odpisywania/, nauczyciel może nie zaliczyć tym uczniom danej serii pytań, a gdy sytuacja będzie się powtarzała może wykluczyć tych uczniów z konkursu.