231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

 

 

Jan Matejko „Konstytucja 3 maja”

 

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwany też Czteroletnim, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą, po amerykańskiej, na świecie. To   próba unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

                Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną i wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm, władza wykonawcza spoczywać miała w rękach króla i Straży Praw, a władzę sadowniczą reprezentowały niezależne sądy. Likwidowała wolną elekcję, a na jej miejsce ustanawiała monarchię dziedziczną. Do pełnienia urzędów państwowych dopuszczała mieszczan i pozwalała im na nabywanie majątków ziemskich (do tej pory było to zastrzeżone tylko dla szlachty). Regulowała również prawa i obowiązki obywateli.

Konstytucja 3 maja – strona początkowa

 

 

Źródła:

muzeumpulaski.pl

dzieje.pl

zamek-krolewski.pl

 

Opracował mgr Marcin Karło