Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26

Dzieci z rocznika 2013, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26, zostają przyjęte do klas I na podstawie Zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów. Zgłoszenia dziecka należy dokonać do 06.03.2020r. w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły biorą udział w rekrutacji, która odbędzie się, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Andrychowa  w dniach od 02.03.2020r. do 13.03.2020r.

Wypełniony Wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie w godzinach pracy placówki.

Zapraszamy!

Informacji udziela Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Lenartowicza 26:

– Andrychów, ul. Stanisława Lenartowicza,

– Andrychów, ul. Graniczna.

Zgłoszenia i Wnioski można pobrać ze strony www.sp5.andrychow.eu lub w sekretariacie szkoły (tel. (33) 875-37-04).

Dodatkowe informacje:

Zapisy do klas IV i VII na rok szkolny 2020/2021 od 02.03.2020r. do 13.03.2020r.


Rekrutacja 2020/2021

Zarządzenie Nr 40/20 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie:

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych prowadzonych przez Gminę Andrychów oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zgłoszenie-do-kl_I_dla_uczniów_z obwodu_szkoły_2020_2021

Wniosek-do-kl_I_dla_uczniów_spoza_obwodu_szkoły_2020_2021


Zarządzenie Nr 48/20 Burmistrza Andrychowa z dnia 31.01.2020 r. w sprawie:
określenia terminu składania na rok szkolny 2020/2021 wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i do klasy VII w Szkole Podstawowej nr 3 w Andrychowie i w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 205 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) Burmistrz Andrychowa zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się termin składania na rok szkolny 2020/2021 wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i do klasy VII w Szkole Podstawowej nr 3 w Andrychowie, ul. Daszyńskiego 14 i w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26: od 02 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r.  

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Andrychowie i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wniosek-do-kl_IV_2020_2021

Wniosek-do-kl_VII_2020_2021


Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie
Szkołą Przyjazną dla Ucznia i Rodzica!
„Każdy człowiek ma prawo do przeżywania sukcesu”.

Gwarantujemy:

 • Jednozmianowość – nauka od godz. 8:00,
 • Bezpieczeństwo – Certyfikat Lidera Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, obiekt monitorowany,
 • Wysoki poziom nauczania – Certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów,
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na kompleksie sportowym „Orlik 2012”,
 • Różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania z: matematyki, biologii, geografii, języka angielskiego, języka polskiego, historii, plastyki, zajęcia sportowe – SKS, Koło teatralne, szachy, itp.,
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z każdego przedmiotu,
 • Zajęcia specjalistyczne,
 • Profesjonalne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty,
 • Opiekę pedagoga szkolnego,
 • Świetlicę szkolną dostępną dla każdego ucznia,
 • Obiady i II śniadania przygotowane w szkolnej stołówce.

Do dyspozycji uczniów:

 • Innowacyjne sale lekcyjne,
 • Nowocześnie wyposażone sale dla klas I – III,
 • Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: geograficzna, fizyczna, chemiczna z nowoczesnym digestorium, biologiczna, informatyczna, matematyczna, języków obcych, itp.,
 • Kompleks sportowy „Orlik 2012”,
 • Pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
 • Siłownia, salki do gimnastyki korekcyjnej,
 • Nowoczesna pracownia komputerowa – komputer dla każdego ucznia,
 • Biblioteka,
 • Szkolny Ośrodek Kariery – SzOK,
 • Dziennik elektroniczny,
 • Szatnia rowerowa.

Uwaga! Uwaga!

Stawiamy na nowoczesność, innowacyjność,
otwartość na Ucznia, Rodzica, Nauczyciela!
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka!
Zapraszamy do współpracy!