VII Bieg po serce Zbója spod Złotej Górki

15 września 2019 r. w centrum Andrychowa – odbędzie się już po raz siódmy impreza charytatywna pod nazwą Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki.

Zapisy przed startem ruszają o godz. 9.00

Start: 12.00

Zakończenie: 16.00

OŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 Wyrażam zgodę, na udział mojego dziecka………………………………………. w „VII Biegu po serce Zbója spod Złotej Górki”, który odbędzie się w dniu 15 września 2019 r. w Andrychowie i oświadczam,  że zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia. Jako rodzic/opiekun prawny

oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w imprezie.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.

…………………………………………………………………………………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz wykorzystanie wizerunku przez Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych oraz radiu i telewizji.

………………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego