Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie w czasie epidemii obowiązujący od 1 września 2021r.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 59),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2021 r. poz. 1082),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 824 z późn. zm.),
 6. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki dla szkół podstawowych.

I Postanowienia ogólne

 1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID-19.
 2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

II Zasady organizacji pracy w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:                                                                                                                                                                        a. jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,                                                                                                                      b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,                                                                        c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,                                                                                                         d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe).
 4. W miarę możliwości ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz przebywanie w wyznaczonych obszarach szkoły.
 5. W szkole wyznaczone są ciągi komunikacyjne, którymi poruszają się uczniowie (2 wejścia do szkoły dla poszczególnych klas, klatki schodowe). Klasy rozpoczynają zajęcia w różnych godzinach.
 6. W przestrzeniach wspólnych, podczas przerw śródlekcyjnych, w przypadku gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, zaleca się zakładanie maseczki ochronnej przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczkę ochronną do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 7. W sytuacjach świadczących o złym samopoczuciu ucznia mierzona jest mu temperatura (za zgodą rodzica). W przypadku podwyższonej temperatury dziecko zostanie odizolowane w izolatce (sala nr 28 – II piętro oraz sala nr 12 – parter), z zapewnieniem min. 2 m odstępu od innych osób, a rodzic/opiekun dziecka zostanie niezwłocznie poinformowany o natychmiastowym odebraniu ucznia ze szkoły.
 8. Przy wejściu do szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcją użycia środka dezynfekującego. Uczniowie każdorazowo wchodząc do szkoły dezynfekują dłonie lub myją ręce wodą z mydłem. Każda klasa ma wyznaczony boks w szatni.
 9. W miarę możliwości uczniowie uczą się w wyznaczonych salach (jedna klasa – jedna sala). W salach zachowane są odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów (1 uczeń – 1 ławka szkolna) oraz miedzy stolikiem nauczyciela, a ławkami uczniów.
 10. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Przybory i podręczniki uczeń może zostawiać w szkole. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, w tym w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach zasady ustala wychowawca z opiekunem dziecka. Należy wówczas dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 12. Z sali, w której przebywa grupa/klasa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić wodą z detergentem lub dezynfekować.
 13. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
 14. Należy wietrzyć salę, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerw, a także w dni wolne zajęć.
 15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 16. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 17. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 18. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 19. Zajęcia pozalekcyjne należy organizować w małych grupach lub w oddziałach klasowych z zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas zajęć lekcyjnych.
 20. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 21. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 22. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

III. Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły

 1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą  zakaźną  lub  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
 3. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19
  w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatorium (sala 28 lub sala 12) i telefonicznego powiadomienia Dyrektora Szkoły. Dyrektor w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu ze szkoły  pracownicy dezynfekują ręce  płynem do  dezynfekcji, zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą.
 5. Pracownicy regularnie myją lub odkażają ręce płynem dezynfekującym.
 6. Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.
 7. Każdorazowo po kontakcie z osobą z zewnątrz pracownik ma obowiązek zdezynfekowania lub umycia rąk, zdezynfekowania przyłbicy.
 8. Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 9. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowe zasady zapobiegawcze, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
 10. Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
 11. Stosować zasady ochrony podczas kaszlu, kichania i zakrywa usta i nos łokciem.
 12. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

IV Obowiązki Dyrektora

 1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii COVID-19.
 2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba
  o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły.
 3. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby wchodzące na teren szkoły.
 4. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk przez wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
 5. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów wózków inwalidzkich, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 6. Dyrektor zobowiązuje do zapoznania się i stosowania przez nauczycieli i pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
 7. Dyrektor w widocznym miejscu umieszcza numery telefonów organów:

– organu prowadzącego – Gminny Zarząd Oświaty –  33 842 99 31 lub 33 842 99 00

– Kuratorium Oświaty w Krakowie – 12 448 11 10

– Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 33 823 37 66

– służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112

– inspekcja sanitarna w sprawie koronawirusa –  +48 22 25 00 115.

 1. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 2. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji nauczycieli lub wyznaczonych pracowników z rodzicami.
 3. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone w m.in. środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum 2 metry odległości od innych osób, w którym można będzie odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 4. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu
  i skontaktować się ze stacja sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły, natychmiast odsunie pracownika od pracy. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób. Obszar,
  w którym poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami.
 6. Dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w przypadku pracowników ze stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-Co-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole.
 7. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

V Obowiązki nauczycieli

Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami:

 1. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia
  w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
 2. Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w szkole.
 3. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji.
 4. Zajęcia organizowane poza terenem szkoły, nauczyciel organizuje z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 5. Informują Dyrektora szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów świadczących o pogorszeniu stanu zdrowia dziecka.
 6. Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od dziecka
  i nauczyciela/pracownika sprzątającego podczas: zabaw dowolnych, zabaw ruchowych, zajęć edukacyjnych, posiłków, pobytu w łazience.
 7. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu
  z zachowaniem odpowiedniej odległości.

 VI Obowiązki pracowników obsługi

 1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
 2. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.
 4. Wietrzą pomieszczenia szkoły, w których nie są organizowane zajęcia, w tym korytarze co najmniej raz na godzinę.
 5. Po zakończeniu pracy oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują  przedmioty, wszelkie wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi   wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie  tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.
 6. Po zakończonych pracach dezynfekcyjnych każdorazowo wypełniają rejestr wykonywanych czynności, poświadczając własnoręcznym podpisem.
 7. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy wyrzucają rękawiczki, dezynfekują przyłbicę, myją lub dezynfekują ręce.
 8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

VII. Zadania i obowiązki rodziców/opiekunów

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego
  w warunkach pandemii COVID-19 w szkole oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
 2. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 3. Nie przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają na kwarantannie, izolacji.
 4. Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa (maseczki ochronne).
 5. Dbają, aby dziecko nie zabierało do szkoły zabawek, i niepotrzebnych przedmiotów (za wyjątkiem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że w kontaktach z innymi osobami, także nauczycielami, pracownikami szkoły oraz kolegami i koleżankami, należy zachować bezpieczne odległości, nie należy chwytać ich za rękę, ani dotykać.
 8. Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce, zakrywają nos i usta.
 9. Mają obowiązek podania aktualnych danych kontaktowych (telefon prywatny, telefon służbowy, telefon do zakładu pracy) w przypadku konieczności pilnego skontaktowania się z nimi.
 10. Są zobowiązani do podania osoby upoważnionej do odbioru dziecka, w przypadku braku możliwości osobistego zabrania dziecka ze szkoły.
 11. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły, umożliwiając Dyrektorowi
  i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.

VIII. Organizacja zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych (logopedycznych)

 1. W trakcie zajęć w pomieszczeniu może przebywać tylko nauczyciel prowadzący wraz
  z uczniem/ uczniami. Wyklucza się udział rodzica/ opiekuna w zajęciach.
 2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz nauczyciele, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. W zajęciach nie mogą także uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 3. Uczniowie w trakcie zajęć logopedycznych powinni stosować osłonę ust i nosa oraz zachować podstawowe zasady higieny dotyczące mycia lub dezynfekowania dłoni przed i po zajęciach. Odstęp pomiędzy prowadzącym zajęcia a uczniem powinien wynosić przynajmniej 1,5 m, a w przypadku zajęć logopedycznych dopuszcza się zmniejszenie w/w dystansu pod warunkiem zapewnienia dodatkowej ochrony (w postaci specjalnej osłony – przegrody między uczestnikami). Nauczyciel każdorazowo informuje uczestnika zajęć o konieczności stosowania się do wzmożonych wymogów sanitarnych oraz do zasadności zachowania dystansu pomiędzy nim, a prowadzącym w sposób dostosowany do jego możliwości psychofizycznych.
 4. Kadrze pedagogicznej dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) zapewnia szkoła. Jednocześnie obliguje się nauczycieli do stosowania
  w miarę możliwości środków ochrony osobistej oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:
 5. przed i po kontakcie z dziećmi,
 6. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
 7. po usunięciu środków ochrony osobistej.
 8. Dodatkowo nauczyciel prowadzący zajęcia logopedyczne – z uwagi na ich specyfikę – jest zobowiązany do noszenia środków ochrony, takich jak przyłbica i rękawiczki jednorazowe podczas pracy z uczniem.
 9. Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są w pomieszczeniach, w których przy wejściu zapewniony jest dostęp do środków do dezynfekcji.
 10. Zaleca się częste wietrzenie pomieszczeń, również w trakcie zajęć.
 11. Każdorazowo, po przeprowadzeniu zajęć należy zdezynfekować często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć. W szczególności ważne jest:
 12. regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł,
 13. dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur
  i myszek, włączników świateł,
 14. dezynfekowanie pomocy dydaktycznych, wykorzystanych do bezpośredniej pracy
  z uczniem w trakcie zajęć.
 15. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć należy niezwłocznie odizolować go od innych osób w odrębnym pomieszczeniu. Następnie należy zawiadomić rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji.
 16. W przypadku wystąpienia u nauczyciela prowadzącego zajęcia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy
  i postępować zgodnie z procedurami.
 17. W sytuacji zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika lub prowadzącego zajęcia należy także ustalić cały obszar w budynku szkoły, w którym potencjalny zarażony poruszał się i przebywał, w celu przeprowadzenia rutynowego sprzątania, zgodnie z przyjętymi procedurami oraz zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki, poręczy, uchwytów).

IX Organizacja pracy świetlicy szkolnej

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości
  z zachowaniem zasady dystansu między uczniami. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 2. Na podstawie złożonych przez rodziców/opiekunów deklaracji, Dyrektor wyznacza godziny pracy świetlicy.
 3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 5. W sali zachowane są odległości między ławkami.
 6. Uczeń zobowiązany jest nosić codziennie na zajęcia świetlicowe własne przybory papiernicze (kredki, pisaki, długopisy, ołówki, gumki, temperówki itp.).
 7. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 9. W miarę możliwości należy prowadzić gry i zabawy ruchowe na otwartej przestrzeni.
 10. Należy wietrzyć salę, co najmniej raz na godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych (dezynfekcyjnych).
 11. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.
 12. Uczniowie do świetlicy są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. W drodze do
  i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 13. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 14. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy lub przy wejściu do świetlicy w sposób umożliwiający dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 15. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w izolatce (sala nr 28 – II piętro, sala 12 – parter) z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani o stanie zdrowia dziecka i zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 16. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy.
 17. Dzieci nie mogą zabierać do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, pluszaków, etc).

X Organizacja pracy biblioteki szkolnej                                                                                                                         

A. Wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych

 1. Zaleca się stosowanie maseczki i rękawic ochronnych przez pracownika biblioteki.
 2. W bibliotece, osoby tam przebywające, obowiązuje dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m.
 3. W bibliotece może przebywać razem z nauczycielem bibliotekarzem – maksymalnie
  4 osoby.
 4. Wypożyczającym zostaje ograniczony wolny dostęp do półek z książkami. Samodzielny wybór książek może być dokonywany tylko w rękawicach ochronnych lub po zdezynfekowaniu rąk za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 5. Należy wietrzyć pomieszczenie biblioteczne co najmniej raz na godzinę a w razie potrzeby częściej.
 6. Nauczyciel bibliotekarz i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 7. W razie podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły należy wdrożyć obowiązującą w SP5 stosowną procedurę postępowania.
 8. Nauczyciel bibliotekarz ustala z Dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady wypożyczania i zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej.
 9. Rodzic dokonujący zwrotu lub wypożyczenia książek powinien być w maseczce i rękawiczkach.
 10. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 11. Książki zwrócone do biblioteki podlegają 2 dniowej kwarantannie.

B. Wytyczne dla bibliotekarza

 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub je zdezynfekować.
 2. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5m).
  Regularnie często i dokładnie dezynfekować lub myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją.
 3. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 4. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 5. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             XI Gastronomia                                                                                                                                                        A. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przygotowujących i wydających posiłki.
 1. Pracownicy restrykcyjnie przestrzegają zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych, utrzymują wysoki stopień higieny osobistej, w tym dbają o odpowiednią, czystą ochronną odzież.
 2. Pracownicy zachowują odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5m chyba, że jest to niemożliwe stosują środki ochrony osobistej.
 3. Pracownicy przygotowujący posiłki przebywają tylko na teranie kuchni.
 4. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 5. Stosują środki higieny osobistej, tj.: fartuchy, rękawiczki.
 6. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (mycie naczyń i sztućców
  w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min 60o ).
 7. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego.
 8. Intendent dba o czystość magazynu spożywczego. Wydaje towar kucharce wystawiając przed magazyn.
 9. Intendent dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Dostarczane pieczywo powinno być zabezpieczone np. przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, towar przekazuje intendentowi w wyznaczonym miejscu.

XII Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki w stołówce szkolnej oraz osób odbierających posiłki na zewnątrz.

 1. Przed wejściem do stołówki szkolnej znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
 2. Uczniowie korzystający z posiłków przed przyjściem do stołówki szkolnej myją lub dezynfekują ręce środkiem dezynfekującym.
 3. Przy każdym stoliku posiłek mogą konsumować 4 osoby, z zachowaniem bezpiecznej odległości. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków.
 4. Uczeń odbiera posiłek osobiście z okienka wydawczego z zachowaniem odległości
  w stołówce lub posiłek wydaje mu wyznaczony pracownik kuchni.
 5. Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, krzesła oraz wietrzy się jadalnię.
 6. Rodzic odbierający posiłek za swoje nieobecne w szkole dziecko ma obowiązek zastosować się do obowiązujących w szkole procedur związanych z bezpieczeństwem
  w czasie epidemii.

XIII. Organizacja pracy pielęgniarki szkolnej

 1. Gabinet profilaktyczny powinien być wyposażony w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, rękawice, maseczki ochronne, okulary ochronne lub przyłbice, fartuchy ochronne.
 2. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym powinien przebywać tylko jeden uczeń, który powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu.
 3. Pomieszczenie, po opuszczeniu go przez ucznia, powinno być zdezynfekowane
  i przewietrzone.
 4. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki poprzesiewowej, czynne poradnictwo nad uczniami z problemami zdrowotnymi oraz w ramach udzielania pomocy przedlekarskiej, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska ochronna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, fartuch ochronny.
 5. Realizowany przez pielęgniarkę program edukacji zdrowotnej, powinien poza standardowymi treściami, zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.
 6. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w szkole należy przestrzegać dystansu min. 1,5 m. W kontaktach z gronem pedagogicznym, rodzicami
  w miarę możliwości minimalizować kontakty bezpośrednie zamieniając je na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich stosować maskę ochronną lub przyłbicę.

XIV. Zawieszenie zajęć

 1. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego Dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa).

Kształcenie mieszane może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne), a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów. Ponadto nauczanie zdalne zorganizowane będzie dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów
z nauczycielem ze względów epidemicznych.

Wariant C – kształcenie zdalne.

Kształcenie zdalne polega na zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów.

 1. Głównym kanałem łączności oraz wymiany informacji pomiędzy nauczycielem, a uczniem oraz rodzicami w czasie mieszanej lub zdalnej formy kształcenia jest dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły i aplikacja G-Suite (Classroom), do której każdy z uczniów ma dostęp, dzięki indywidualnemu kontu.

XV. Postanowienia końcowe

Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się uczniów, pracowników i Rodziców/Opiekunów uczniów.

Zaleca się bieżący monitoring komunikatów:

– szkolnych

– Głównego Inspektora Sanitarnego

– Ministerstwa Edukacji i Nauki

– Kuratorium Oświaty

– Ministerstwa Zdrowia

– Ministerstwa Spraw Zagranicznych