Koło j. polskiego

Koło języka polskiego – mgr Krystyna Fluder

Poniedziałek 13:45 – 14:30

Cele:

 • Rozwijanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego.
 • Rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego.
 • Doskonalenie umiejętności korzystania ze słowników, katalogów bibliotecznych, Internetu oraz programów komputerowych.
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się określonymi formami wypowiedzi ( objętych programem nauczania).
 • Poszerzanie wiedzy o kulturze ( film, teatr, literatura, muzyka, malarstwo).
 • Motywowanie do czytania i krytycznego odbioru tekstów literackich, a także innych tekstów kultury.
 • Zapoznanie uczniów z ofertą czasopism dla dzieci i młodzieży .
 • Kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa kultury.
 • Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku i ortografii .
 • Zachęcenie do podejmowania prób własnej działalności literackiej .
 • Wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań .
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie; rozwijanie odpowiedzialności za podjęte działania jednostkowe