Koło historyczne

Cele zajęć:

 • wyposażenie uczniów w dodatkowe wiadomości z zakresu historii,
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
 • dostrzeganie związków pomiędzy historia Polski, historia powszechną, a historią naszego regionu,
 • motywowanie do twórczego myślenia i działania,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji
 • pogłębianie i umacnianie postaw patriotycznych,
 • kształcenie tolerancji, poszanowania dla poglądów innych i odmienności kulturowych.

Tematyka zajęć:

Historia – świadek czasu:

 • Źródła historyczne – czym są i jak się dzielą.
 • Jak analizować źródła historyczne.
 • Mapa historyczny – dzięki niej odkrywamy historię.

HIstoria – nauczycielka życia

 • Historia pisma, alfabetu i kalendarza.
 • Najważniejsze cywilizacje starożytne – Mezopotamia, Grecy, Rzymianie.
 • Dziedzictwo starożytności.
 • Sztuka europejska i jej twórcy.
 • Piastowie na tronie polskim.