Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Szkoły Podstawowej  nr 5 w Andrychowie

Szkoła Podstawowa  nr 5 w Andrychowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp5.andrychow.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa  nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26, 34-120 Andrychów

tel. +48 33 875 37 04

+48 33 875 43 96

email: gim2sekretariat@o2.pl

Data publikacji strony internetowej: 30 października 2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2018-09-01

Strona internetowa Szkoła Podstawowa  nr 5 w Andrychowie  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury,

– do filmów i obrazów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja,

– struktura nagłówkowa może posiadać błędy,

– mogą występować błędy kodu HTML i CSS.

Niektóre zamieszczone na stronie internetowej informacje w postaci artykułów lub załączników zostały opublikowane przed 2017-10-31.

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Szkoły Podstawowej  nr 5 w Andrychowie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

mgr Sławomir Nowak – mail: gim2sekretariat@o2.pl

Telefon:+48 +48 33 875 37 04

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw obywatelskich: www.rpo.gov.

Na stronie www nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.