KOMUNIKAT!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 410 z późn. zm.) oraz wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, od 25.05.2020r. w szkole będą prowadzone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III, których rodzice chcą wrócić do pracy i wyrazili zgodę na udział swojego dziecka w zajęciach prowadzonych w szkole.

W okresie od 25.05.2020r. do 07.06.2020r. zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dla uczniów klas I-III oraz V i VI Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, prowadzone będą metodami i technikami kształcenia na odległość, z tym, że od 1.06.2020r. w szkole prowadzone będą (w miarę potrzeb) konsultacje indywidualne lub grupowe (w grupie liczącej do 12 uczniów) dla uczniów, których rodzice wyrażą zgodę na udział swojego dziecka w konsultacjach na terenie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem prowadzącym lub wychowawcą klasy.

Od 01.06.2020r. uczniowie będą mieć możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej.

W placówce opracowano procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie, zgodnie z Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych.

Procedury_SP5

Wioletta Kadamus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

w Andrychowie